Đầu tư

Hoạt động đầu tư được Công ty Cổ phần THT Holdings Việt Nam thực hiện đa dạng cả trên thị trường chứng khoán và đầu tư dạng Private Equity vào các doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết.  

Danh mục đầu tư của THT Holdings tập trung vào các ngành là lĩnh vực thiết yếu, đồng thời có nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng do sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng/tiêu dùng, các chính sách hỗ trợ hấp dẫn và có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao. Các công ty Private Equity được lựa chọn cũng đều là các công ty có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai gần, có cơ hội niêm yết. 

Bên cạnh đó, đội ngũ đầu tư của THT HOLDINGS sẽ trực tiếp tham gia vào hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhận đầu tư nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. 

Đồng thời, hoạt động đầu tư của THT Holdings còn theo nguyên tắc hỗ trợ cho các mảng hoạt động khác của công ty, với tiêu chí tạo nên một hệ sinh thái khép kín, là tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững cho THT Holdings.